இல்லம் / குறிச்சொற்கள் University of Oregonx + Knight Libraryx 75