இல்லம் / குறிச்சொற்கள் DANTEx + Almatyx + Kazakhstanx 8