ទំព័រ​ដើម​ / 2015 / APAN-39-Fukuoka,-Japan-(Mar-2015) 3